احمد علیشرفی

احمد علیشرفی

احمد علیشرفی جزو آخرین بازماندگان نسل طلایی نوازندگان موسیقی بوشهری است که سابقه‌ای بیش از پنجاه سال در این عرصه دارد. بوشهری ها به رقص دوره، دوری، دوره ای می گویند. در رقص های بوشهری شانه لرزانی که به آن ” یَزله ” می گویند و با خم و راست شدن رقصندگان توام است با تاثیر از حرکات عربی و آفریقایی پدید آمده است، درحالیکه کلیت رقص های بوشهری به فرهنگ رقص های لُری (لُر بزرگ ساکن در کهگیوله و بویر احمدی و بختیاری) شباهت بسیاری دارد.

احمد علیشرفی جزو آخرین بازماندگان نسل طلایی نوازندگان موسیقی بوشهری است که سابقه‌ای بیش از پنجاه سال در این عرصه دارد. بوشهری ها به رقص دوره، دوری، دوره ای می گویند. در رقص های بوشهری شانه لرزانی که به آن ” یَزله ” می گویند و با خم و راست شدن رقصندگان توام است با تاثیر از حرکات عربی و آفریقایی پدید آمده است، درحالیکه کلیت رقص های بوشهری به فرهنگ رقص های لُری (لُر بزرگ ساکن در کهگیوله و بویر احمدی و بختیاری) شباهت بسیاری دارد.