گزارش‌های پرداخت

در این بخش گزارش کلی از تمام پرداخت‌های رادیونواحی به هنرمندان در هر مقطع زمانی تشریح شده. به زودی گزارش تفصیلی هم به این بخش اضافه خواهیم کرد.


تسویه با خالو عباس در ۱۹ شهریور ۹۷ 

 


تسویه با خانگل در ۱۳ آذر ۹۷ 


تسویه با فریدان در ۱۸ مرداد ۹۸ 

 


تسویه با ناخدا خدر در ۱ اردیبهشت ۹۹ 


تسویه با خدیجه خاله در ۱ اردیبهشت ۹۹