عباس ابافت

عباس ابافت

عباس ابافتعباس ابافت معروف به خالو عباس ساکن جزیره هرمز.

عباس ابافت
عباس ابافت معروف به خالو عباس ساکن جزیره هرمز.