عجم خان مختاری

عجم خان مختاری

عجم خان مختاری
(متولد ۱۳۱۲، فارسان) که آوازها و ترانه‌های بختیاری را از کودکی آموخته است، در طول سال‌ها با سازهای تنبک، کمانچه، سنتور، تار و کرنا (گاه با همراهی علی خان، بهترین مقام‌دان بختیاری) در محافل خانوادگی و مجالس دوستانه به صورت غیرحرفه‌ای به اجرا پرداخته است.

عجم خان مختاری
(متولد ۱۳۱۲، فارسان) که آوازها و ترانه‌های بختیاری را از کودکی آموخته است، در طول سال‌ها با سازهای تنبک، کمانچه، سنتور، تار و کرنا (گاه با همراهی علی خان، بهترین مقام‌دان بختیاری) در محافل خانوادگی و مجالس دوستانه به صورت غیرحرفه‌ای به اجرا پرداخته است.