قسمت خانی

قسمت خانی

قسمت خانی ؛ 

عصاره موسیقی تالشی در حوزه آوازی استاد قسمت خانی است.

تبحرش در خواندن ترانه‌های شادمانی و آوازهای ویژه‌ی قوم تالش، زبانزد همه تالشان است.

هزاران عروس و داماد تالش، بهترین لحظه‌های عمرشان را با صدای قست خانی گذرانده‌اند و در نهایت این تمام دلتنگی‌های قوم بزرگ تالش است که در وسعت صدای قسمت خانی خلاصه می‌شود.

قسمت خانی ؛ 

عصاره موسیقی تالشی در حوزه آوازی استاد قسمت خانی است.

تبحرش در خواندن ترانه‌های شادمانی و آوازهای ویژه‌ی قوم تالش، زبانزد همه تالشان است.

هزاران عروس و داماد تالش، بهترین لحظه‌های عمرشان را با صدای قست خانی گذرانده‌اند و در نهایت این تمام دلتنگی‌های قوم بزرگ تالش است که در وسعت صدای قسمت خانی خلاصه می‌شود.