نظام شکارچیان

نظام شکارچیان

نظام شکارچیان ؛

نظام شکارچیان

مهم ترین و اصیل ترین موسیقیدان گودار منطقه به حساب می آید. وی که در سال ۱۳۶۳ از دنیا رفت، تاثیر عظیمی بر موسیقی شرق مازندران برجا گذاشت و ناجی موسیقی اصیل مازندران از نابودی بود.

موسیقی امروز شرق مازندران حاصل روایت های استادان گدار و غیر گدار است. عنوان هرایی ارتباط این مجموعه را با مقام « هرای » در شمال خراسان و شیوه ی اجرایی، ارتباط آن را با موسیقی ترکمنی تا حدودی روشن می کند.

دراین نقل وانتقال که از صافی موسیقی منطقه ی کتول نیز گذشته است تاثیر موسیقی کتولی را بر این منظومه تا اندازه ای می توان مشاهده نمود.

حاصل این آمیختگی پیدایش منظومه ای زیبا و مهم است که با فاصله گیری درست از موسیقی شمال شرق خراسان و موسیقی ترکمنی به بیان ویژه ای در موسیقی شرق مازندران دست یافته است و امروزه مقام مازندرانی به شمارمی رود.

نظام شکارچیان ؛

نظام شکارچیان

مهم ترین و اصیل ترین موسیقیدان گودار منطقه به حساب می آید. وی که در سال ۱۳۶۳ از دنیا رفت، تاثیر عظیمی بر موسیقی شرق مازندران برجا گذاشت و ناجی موسیقی اصیل مازندران از نابودی بود.

موسیقی امروز شرق مازندران حاصل روایت های استادان گدار و غیر گدار است. عنوان هرایی ارتباط این مجموعه را با مقام « هرای » در شمال خراسان و شیوه ی اجرایی، ارتباط آن را با موسیقی ترکمنی تا حدودی روشن می کند.

دراین نقل وانتقال که از صافی موسیقی منطقه ی کتول نیز گذشته است تاثیر موسیقی کتولی را بر این منظومه تا اندازه ای می توان مشاهده نمود.

حاصل این آمیختگی پیدایش منظومه ای زیبا و مهم است که با فاصله گیری درست از موسیقی شمال شرق خراسان و موسیقی ترکمنی به بیان ویژه ای در موسیقی شرق مازندران دست یافته است و امروزه مقام مازندرانی به شمارمی رود.