نورمحمد درپور

نورمحمد درپور

نورمحمد درپور ؛ نورمحمد دُرپور (۱۳۱۰- ۲۸ اسفند ۱۳۹۳، تربت جام) خواننده ایرانی و از بزرگان آواز خطه خراسان بود

نورمحمد درپور ؛ نورمحمد دُرپور (۱۳۱۰- ۲۸ اسفند ۱۳۹۳، تربت جام) خواننده ایرانی و از بزرگان آواز خطه خراسان بود