آوازهای سرکوهی

آوازهای سرکوهی ؛

آوازهای سرکوهی آوازهایی هستند که ریشه آنها در استان فارس نهفته است که تاثیر ویژه‌ای بر موسیقی اقوام همجوار خود گذاشته است.

همین آوازها در استان‌های دیگر به نام‌های سرکویری، فایز و..   مشهورند.

سرکوهی جزء آوازهای پایه ای به شمار می‌آید که گرچه به لحاظ فرم و فواصل موسیقایی از یک قالب مشترک برخوردار است اما در هر منطقه با لحن و ملودی خاص آن منطقه اجرا می‌شود.

آوازهای سرکوهی، آوازهایی هستند که از کوه و دشت به شهر آمده، پیش درآمد شدند و براساس آنها ترانه ساخته‌اند. برخی به این آوازها، آوازهای دشتی چوپونی و یا ساربونی هم می‌گویند.

آوازهای سرکوهی خاص شبانان و گله‌داران بوده که بعدها کاربرد و رواج بیشتری پیدا کرد. مطرب های شیراز نیز در مجالس از آن استفاده می‌کردند و یا اینکه زنان در مجالس زنانه، قبل از خواندن واسونک‌ها (آسونک) از آوازهای سرکوهی می‌خواندند.

موسیقی مردمی و آوازهای سرکوهی فارس

در این پادکست به بررسی موسیقی مردم پسند فارس می‌پردازیم. صمد عقاب، شکر شیرازی و عباس منتجم، هنرمندان مردمی چند دهۀ ی درخشان موسیقی مردمی فارس بودند که صدایشان را در این پادکست می‌شنوید. ضبط های این مجموعه از روی صفحات گرامافون صورت گرفته است موسیقی مردمی موسیقی مردمی...