خدر عزیززاده

خدر عزیززاده از پیشکسوتان موسیقی و رقص‌های آیینی بوشهر است.

ساز تخصصی ناخدا خدر فلوت است که در مراسم خیام‌خوانی علاوه بر آواز و رقص فلوت نیز می‌نوازد.

نِی‌مه خوانی

موسیقیِ رقص‌هایِ بوشهری و آوازهایِ دریانوردان (نِی‌مه خوانی)

نِی‌مه خوانی (آوازهای دریانوردان هنگام کار بر رویِ لِنج)؛ نِیمه‌خوانی گونه‌ای از کارآوا‌هاست که معمولاً در میان جاشوان و دریانوردان بوشهری رواج دارد. آواز نی‌مه، یک تکخوان دارد و بقیه افراد، در جواب او با «هله مالی» یا «هله» همراهی‌اش می کنند. آن زمان که لنج‌ها و کشتی های بادبانی مسیرهایِ طولانی زنگبار...