موسیقی بلوچستان

موسيقی بلوچستان ؛

موسیقی بلوچستان بخش جدايي ناپذير زندگي مردم بلوچ است. از تولد تا مرگ، از اندوه تا شادي و درمان بيماري های جسمي و رواني و … نفوذ و تاثير متقابل فرهنگ هاي بلوچي و هندي باعث شده است كه طي چند قرن اخير موسيقي بلوچي از تاثي رات موسيقي هندي دور نماند.

علت اين تاثير پذيري را شايد بتوان در انزوا و دور افتادگي بلوچستان، فقدان راه هاي ارتباطي و نيز عدم توجه دولت مركزي به اين منطقه و مجاورت آن با پاكستان جست و جو كرد.

طي ساليان دراز بلوچستان بيش از آنكه زير نفوذ فرهنگي ايران قرار داشته باشد، با جلوه هاي مادي و معنوي فرهنگ هند مواجه بوده است.

هم چنين با توجه به كوچ هاي مداوم قوم بلوچ و اسكان در مناطق بغايت متفاوت در طول تاريخ، موسيقی بلوچستان از تاثيرات فرهنگی مناطق مختلف دور نمانده است.

با وجود اين، مردم بلوچ توانسته اند بخش مهمي از فرهنگ اصيل و پوياي خود راكماكان حفظ كنند.

موسیقی مقامی سیستان و بلوچستان (فصل اول)

موسیقی در بلوچستان بخش جدایی ناپذیر زندگی مردم بلوچ است . از تولد تا مرگ، از اندوه تا شادی و درمان بیماری های جسمی و روانی و ...نفوذ و تاثیر متقابل فرهنگهای بلوچی و هندی باعث شده است که طی چند قرن اخیر موسیقی بلوچی ازتاثیرات موسیقی هندی دور...
برچسب