موسیقی مردمی

موسیقی مردمی ؛

موسیقی مردمی (با مُداقه بر زیرمجموعۀ فولک این تقسیم بندی از موسیقی) در وجه مقابل موسیقی کلاسیک (یا سنتی) قرار دارد. موسیقی مردمی تعاریف چندوجهی و متفاوتی دارد.

بطور کلی، هر آنچه که غیر از موسیقی کلاسیک (که آن را موسیقی هنری نیز میتوان نامید) باشد را میتوان موسیقی مردمی به حساب آورد.

تعریف هنجاری: موسیقی مردمی، موسیقی درجه دوم و فرعی است.
 تعریف نقض : موسیقی مردمی، موسیقی است که چیز دیگری نیست (معمولاهنری یا محلی)
 تعریف جامعه شناختی : موسیقی مردم،  با یک قشر اجتماعی در ارتباط است و برای (یا توسط) یک قشر اجتماعی ساخته میشود.
 تعریف فناوری– اقتصادی : موسیقی مردمی، توسط رسانه های جمعی و بازارهای عمومی توزیع میشود.

موسیقی مردمی و آوازهای سرکوهی فارس

در این پادکست به بررسی موسیقی مردم پسند فارس می‌پردازیم. صمد عقاب، شکر شیرازی و عباس منتجم، هنرمندان مردمی چند دهۀ ی درخشان موسیقی مردمی فارس بودند که صدایشان را در این پادکست می‌شنوید. ضبط های این مجموعه از روی صفحات گرامافون صورت گرفته است موسیقی مردمی موسیقی مردمی...