پرخوان

پرخوان

پرخوان ؛ از این میان افراد ذکرگو و شکرگزار و مخلص خدای یکتاکار شمن‌ها را این‌بار با یاری گرفتن از خدای یگانه پی گرفتند و چون بیش از حد ذکر الله می‌گفتند “پُرخوان” نام گرفتند.

به اعتباری دیگر، چون از جِن و پری‌های خَیِر و مسلمان کمک می‌گرفتند ” پَری‌خوان ” نامیده شدند.

پُرخوانی

مراسم پُرخوانی – ترکمن‌صحرا

طایفه‌هایی از قوم ترکمن (اُغُز) که هزاران سال پیش هنگام زیستن در کناره‌های رود سیحون در ماوراءالنهر به دست ایرانِ سامانی مسلمان شده بودند ششصد سال بعد در منطقه‌ای ساکن شدند که امروز ترکمن‌صجرا و ترکمنستان نامیده می‌شود. ترکمن‌صحرا در استان‌های گلستان و خراسان شمالی واقع شده و از...
برچسب