موسیقی شناسی تطبیقی

موسیقی شناسی تطبیقی ؛

موسیقی شناسی تطبیقی ؛ اصطلاحی‌ که‌ تا اواسط‌ قرن‌ ۲۰‌ برای‌ توصیف‌ شاخه‌ای‌ از موسیقی‌شناسی‌ به‌کار می‌رفت‌ که‌ به‌ بررسی‌ موسیقی‌ فرهنگ‌های‌ مختلف‌ به‌ویژه‌ فرهنگ‌های‌ غیرغربی‌ می‌پردازد.

اتنوموزیکولوژی‌ (بررسی علمی موسیقی اقوام و ملل) جای‌ موسیقی شناسی تطبیقی را در کاربرد معمول‌ آن‌ گرفته‌ است‌.